Achievements

SCHOOL RESULTS

CBSE Class XII Results :

SNO DATE OF RESULT DECLARATION TOTAL APPEARED PASS FAIL COMPARTMENT PASS %
1 02/05/2019 47 45 0 2 95.74
2 13/07/2020 36 35 0 1 97.22
3 30/07/2021 48 48 0 0 100.00

 

CBSE Class X Results :

SNO DATE OF RESULT DECLARATION TOTAL APPEARED PASS FAIL COMPARTMENT PASS %
1 06/05/2019 53 53 0 0 100.00
2 15/07/2020 78 78 0 0 100.00
3 03/08/2021 50 50 0 0 100.00

 

UPSC NDA Results :

NDA COURSE NO. APPEARED WRITTEN CLEARED
139 42 21
Jan-18
140 73 15
Jun-18
141 73 12
Jan-19
142 45 13
Jun-19
143 45 11
Jan-20
144 36 3
Jul-20
145 & 146 48 31
Jul-21